Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

info

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Please wait while JT SlideShow is loading images...
5SDMAICSix Sigma
Please wait while JT SlideShow is loading images...
HACCPKurz OpatrovaniaKurz Uctovnictva
Please wait while JT SlideShow is loading images...
FrencizaISO certifikaciaUradne preklady
There are no translations available.

Kurz Opatrovania

 

Cieľ vzdelávacej aktivity:

Základným cieľom je zvýšenie kvalifikácie a získanie osvedčenia v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Zvýšenie možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu v SR a EÚ

 

Cieľová skupina absolventov:

Kurz je určený záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť

 

Požadované vstupné vzdelanie:

stredoškolské vzdelanie alebo stredné vzdelanie, SOU - podmienkou pre absolvovanie je úspešné absolvovanie vstupného osobnostného testu

 

Profil absolventa:

zručnosti potrebné pre vytváranie a udržovanie sebestačnosti klienta, rozvíjaním jeho spoločenských a pracovných návykov a individuálnych záujmov a k
upevňovaniu jeho fyzickej kondície a starostlivosti o zdravie
vedomosti o základných opatrovateľských a ošetrovateľských činností a postupov
zručnosti pri uskutočňovaní sociálnej aktivizácii a terapii klientov, zabezpečovanie kontaktov klientov s inštitúciami a okolím
zručnosti uplatňovať pri starostlivosti o klientov postupy a formy adekvátne ich zdravotnému a sociálnemu postihnutiu
zabezpečovať terénnu opatrovateľskú službu, podieľať sa na zabezpečovaní inštitucionálnej starostlivosti
vedomosti a zručnosti o vedení agendy o sociálnom klientovi.

 

Učebný plán:

úvod do opatrovateľstva
okolie opatrovaného
pohodlie a pohyblivosť
pomoc pri udržiavaní hygieny tela
pomoc pri obliekaní a vyzliekaní
pomoc pri zabezpečovaní stravy, správnej výživy a samostatnom jedení
pomoc pri vyprázdňovaní a pri likvidácii výlučkov
pomoc pri relaxácii a zavádzaní vhodného spánkového režimu
pomoc opatrovanému pri chorobe
pomoc pri užívaní liekov
komunikácia/pomoc pri vyjadrovaní potrieb
pomoc pri uzdravovaní
rekreačné aktivity
učenie a opätovné učenie
umierajúci človek
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
etika a morálka v opatrovateľskej službe
tréning sociálnych zručností
prax vo vybraných soc. a zdrav. zariadeniach
záverečné skúšky

 

Metódy príravy:

teoretická časť je realizovaná prostredníctvom prednášok, seminárov a cvičení - s využitím názorných didaktických prostriedkov, je orientovaná na osvojovanie poznatkov a vedomostí
praktická časť, prostredníctvom odbornej praxe v zariadeniach s opatrovateľskou službou získajú účastníci potrebné východiskové skúsenosti

 

Absolvent po ukončení kurzu získa:

zručnosti potrebné pre vytváranie a udržovanie sebestačnosti klienta, rozvíjaním jeho spoločenských a pracovných návykov a individuálnych záujmov a k upevňovaniu jeho fyzickej kondície a starostlivosti o zdravie
vedomosti o základných opatrovateľských a ošetrovateľských činností a postupov
zručnosti pri uskutočňovaní sociálnej aktivizácii a terapii klientov, zabezpečovanie kontaktov klientov s inštitúciami a okolím
zručnosti uplatňovať pri starostlivosti o klientov postupy a formy adekvátne ich zdravotnému a sociálnemu postihnutiu
zabezpečovať terénnu opatrovateľskú službu, podieľať sa na zabezpečovaní inštitucionálnej starostlivosti
vedomosti a zručnosti o vedení agendy o sociálnom klientovi

 

Forma ukončenia:

Osvedčenie MPSVR o absolvovaní kurzu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

 

Časový rozsah aktivity:

230 hodín

 

Citácia zákona:

Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009 je povinná splniť podmienku dosiahnutého vzdelania, t. j. buď úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín do 31. decembra 2011

Pozrite si niektoré videa od našich partnerov:

Opatrovateľ/ka v Holandsku

 

 
Share to Facebook Share to Google